Nếu Sever bypass Sonic không còn mở, các bạn có thể bypass cách cũ(fix lỗi on/off)

link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1nl6TcB3yciJz4MAvsdBlz22f482HrC3_?usp=sharing